نجاتی دانشف., پوشنگ باقریک., شاه طوسیم., طلاییم., صوابیا., F. Nejatidanesh, K. Poushang Bagheri, M. Shahtousi, M. Talaei, و O. Savabi. “بررسی ضدعفونی ماده قالب‌گیری پلی‌ اتر با محلول پراکسید هیدروژن حاوی نقره”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 5, ش 4, Mar. 2010, صص 181-9, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/170.