مهدی محمدیM. M., نینا رهشناسN. R., مهدی پور نقدیM. P., امیرحسین طغرلیانA. H. T., و فرشته جهانیانF. J. “بررسی تأثیر شنیدن موسیقی آرام‌بخش بر میزان ترشح کورتیزول بزاق در دانشجویان دندان‌پزشکی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Sept. 2020, صص 278-83, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1713.