فردین اسفندنیاF. E., آرش گلستانهA. G., امیرمنصور شیرانیA. M. S., و محمدحسین شفازندM. H. S. “بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندانپزشکی شهر اصفهان درباره تدابیر دندانپزشکی قبل، حین و بعد از شیمی درمانی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Jan. 2021, صص 353-64, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1721.