علويش., طباطبائيز., S. Alavi, و Z. Tabatabaei. “بررسی تغییرات اصطکاک براکت استیل بر روی سیم استیل”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 5, ش 4, Mar. 2010, صص 206-15, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/173.