غفورنیام., حاج‌نوروزعلی تهرانیم., صمیمیپ., صوابیا., رضایی‌فرم., M. Ghafoornia, M. Hajnorooz Ali Tehrani, P. Samimi, O. Savabi, و M. Rezaeifar. “بررسی اثر کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات بر اتریشن مینا در محیط اسیدی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 5, ش 4, Mar. 2010, صص 216-24, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/174.