قريشيانس. م., رضويس. م., مؤمنيش., S. M. Ghoreishian, S. M. Razavi, و S. Momeni. “بررسي بافت‌شناسي اثر تزريق خون اتولوگ بر مفصل”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 5, ش 4, Mar. 2010, صص 225-30, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/175.