مشرفر., و R. Mosharraf. “مروری بر عوامل مؤثر بر استحکام اتصال دندان‌های مصنوعی به رزین آکریلی پایه پروتزهای متحرک”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 5, ش 4, Mar. 2010, صص 231-40, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/176.