پورصادقیح., رضویس. م., H. Poursadeghi, و S. M. Razavi. “گزارش یک مورد نادر شوانومای دهانی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 5, ش 4, Mar. 2010, صص 241-5, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/177.