مریم بهارلوییM. B., مهدی رفیعیM. R., نسیم اثناعشریN. E., و آیدا رجاییA. R. “ارزیابی اثر اسانس آویشن و فلوکونازول بر تجمع کاندیدا آلبیکنس و استرپتوکوک موتانس بر روی دستگاه‌های متحرک ارتودنسی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, June 2021, صص 120-8, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6874.