محمدعلی مقدمM. A. M., مهسا فرامرزیM. F., و عاطفه یوسفی جوردهیA. Y. J. “مقایسه‌ی میزان ریزنشت لبه‌ای در ترمیم‌های کلاس II رزین کامپوزیت در دو روش Open Sandwich و Snowplow”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Dec. 2021, صص 393-04, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i4.8652.