زهرا گلستان‌نژادZ. G., فائزه خزیمهF. K., نوید مجتهدیN. M., فاطمه عباسیF. A., و زهرا سیدمعلمیZ. S. “مقایسه‌ی ملیسا آفیسینالیس با آسیکلوویرو (دارونما) بر هرپس لبیالیس (مرور نظام‌مند)”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, June 2021, صص 216-24, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6886.