نگین کریمیN. K., بهنام خرمیB. K., رضا نژادنصرالهR. N., و یامین حقانیY. H. “تأثیر Platelet-Rich Plasma در ترمیم بافتی جراحی دندان عقل فک پایین”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, June 2021, صص 183-90, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6880.