مهوش حسنیM. H., نسیم رضویN. R., و مطهره ظریفیM. Z. “ویژگی‌های رادیولوسنسی مجاور اپیکال به عنوان عامل خطر آسیب به عصب آلوئولار تحتانی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Dec. 2021, صص 343-50, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i4.8638.