حسن قهنویهH. G., محمد رحیم رسولی آزادM. R. R. A., فهیمه باب الحوائجیF. B., و نجلا حریریN. H. “ابعاد مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی علوم پزشکی قطب ۷ کشور”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Dec. 2021, صص 435-47, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i4.8656.