قهنویهح., رسولی آزادم., باب الحوائجیف., و حریرین. “شناسایی ابعاد مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی قطب ۷”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Sept. 2021, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1870.