سعیده طالبیان‌پورS. T., و هاجر عطارزادهH. A. “مقایسه‌ی تطابق مارژینال و ریزنشت ترمیم‌های CL V دندان‌های قدامی شیری با دو لاینر RMGI متفاوت”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Apr. 2022, صص 25-32, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10069.