عرفان اصغرزادهE. A., مریم زارع جهرمیM. Z. J., امین مرتهبA. M., و رومینا حاجی پورR. H. “بررسی رادیوگرافیک خطاهای حین درمان ریشه‌ی دانشجویان دکترای عمومی سال 5 و 6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال‌های 1397-1394”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Sept. 2022, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v18i3.11234.