عبدالرحیم داوریA. D., و فرزاد ضیائیF. Z. “کاربرد لیزر CO2 در درمان فیبرومای تحریکی دهان در مجاورت با ایمپلنت: گزارش مورد”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Apr. 2022, صص 107-12, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10078.