بیرنگر., شاه ابوییم., ریسمانچیانم., باقریه., رسایین., باطنیا., پورمرادیب., R. Birang, M. Shah abouei, M. Rismanchian, H. Bagheri, N. Rasyi, E. Bateni, و B. Poormoradi. “بررسی مقایسه‌ای سمیّت ژنی و سمّیت سلولی نانوهیدروكسی آپاتیت ساخت ایران و هیدروكسی آپاتیت Algipore روی سلول‌های فیبروبلاست لثه‌ای”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 6, ش 5, Mar. 2011, doi:https://doi.org/10.48305/v6i5.287.