کوزه کنانیم., بهمنیم., M. Kuzekanani, و M. Bahmani. “فراوانی کانال C- شکل در دندان‌های آسیای دوم فک پایین مردم شهر کرمان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 1, Apr. 2011, صص 53-58, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/305.