کاویانیآ., قاری زادهد. ن., شینی پورب., N. Gharizadeh, A. Kaviani, و B. Sheini Pour. “بررسی مقایسه ای اثر روشهای مختلف آماده سازی بر استحکام باند بین کامپوزیت مستقیم و کامپوزیت غیر مستقیم در محیط آزمایشگاه”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 6, Dec. 2012, صص 522-9, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/392.