فرح بخش پورف., غفورنیام., F. Farahbakhsh Pour, و M. Ghafournia. “مروری برکارایی روکش‌های استیل زنگ نزن در ترمیم دندان‌های مولر شیری”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 2, May 2012, صص 172-8, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/491.