هاشم‌زادهز., رضویس. م., صفائیم., توکلیپ., کشانیف., Z. Hashemzadeh, S. M. Razavi, M. Safaei, P. Tavakoli, و F. Keshani. “گزارش یک مورد آملوبلاستیک فیبروما همراه با تخریب کورتکس”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 3, July 2012, صص 291-7, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/505.