رضویانح., برکتینب., محمدی سپه‌وندس., H. Razavian, B. Barekatain, و S. Mohammadi Sepahvand. “بررسی اثر موسیقی بر میزان درد، اضطراب و فشارخون بیماران تحت درمان ریشه دندان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 5, Nov. 2012, صص 425-32, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/547.