مقدسا., و O. Moghaddas. “درمان و مدیریت بیماری‌های اطراف ایمپلنت”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 5, Nov. 2012, صص 480-9, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/553.