صادقیانس., شیروانیا., فخارین., S. Sadeghian, A. Shirvani, و N. Fakhari. “تحلیل مورفومتریک پروفایل بینی در بیماران با مال‌اکلوژن اسکلتی Cl II”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 6, Dec. 2012, صص 503-11, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/566.