سید معلمیز., انشاییز., Z. Saied-Moallemi, و Z. Enshaei. “بررسی آگاهي و عملکرد تغذيه‌اي مرتبط با سلامت دهان در دانشجويان دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان، بهار 1391”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 6, Dec. 2012, صص 530-9, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/567.