امین زادهآ., متقیا., محمدیا., A. Aminzadeh, A. Motaghi, و E. Mohammadi. “بررسی فراوانی بدخیمی‌های حفره دهان و بافت‌های اطراف در یک مرکز درماني شهر اصفهان در يك دوره پنج ساله”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 6, Dec. 2012, صص 560-6, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/568.