حكمتيانا., جلاليا., E. Hekmatian, و E. Jalali. “بررسی ارتباط مراحل رویش دندان‌های مولر سوم و سن تقویمی در افراد 14 تا 21 سال در یک جمعیت انتخابی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 1, Mar. 2013, صص 50-59, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/613.