صحرانشین سامانیم., صمیمیپ., مظاهریح., M. Sahraneshin- Samani, P. Samimi, و H. Mazaheri. “مروری بر ادهزیوها و سمان‌های مورد استفاده در رستوریشن‌های تمام سرامیکی و پست‌های همرنگ دندان: مقاله بازآموزی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 1, Mar. 2013, صص 81-06, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/617.