امین الضربیانم. ق., رضویانح., رضویا., ناظریر., M. G. Aminolzarbian, H. Razavian, A. Razavi, و R. Nazeri. “میزان آگاهی، نگرش و مهارت استفاده از فایل‌های چرخنده در بین دندان‌پزشکان عمومی استان اصفهان در سال 91-1390”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 2, May 2013, صص 144-51, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/637.