بهفرنياپ., نقشن., P. Behfarnia, و N. Naghsh. “مروری بر بوي بد دهان (هاليتوزيس): مقاله بازآموزی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 2, June 2013, صص 186-98, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/644.