موسویح., ولایتیف., سررشته دارس., لمعيم., H. Moosavi, F. Velayati, S. Sarreshtedar, و M. Lomee. “بررسی مقایسه‌ای ریزنشت ترمیم‌های کلاس II کامپوزیت به دو روش Dye-Extraction و Fluid Filtration”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 10, ش 5, July 2014, صص 335-44, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/838.