فرهادع., برکتینب., صادقیح., خزایی زادهآ., A. Farhad, B. Barekatain, H. Sadeghi, و A. Khazaei Zadeh. “بررسی تغییرات PH و غلظت یون کلسیم در محیط اطراف ریشه دندان در موارد استفاده از ناقل های مختلف هیدروکسید کلسیم”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 1, Nov. 2014, صص 1-13, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/872.