افتخارب., یزدی زادهم., جلالیس., پوراکبر جهان دیدهپ., سلیمانزادهپ., B. Eftekhar, M. Yazdizadeh, S. Jalali, P. Pourakbar Jahandideh, و P. Soleimanzade. “بررسی نقایص سطحی ایجاد شده در عاج کانال ریشه به دنبال آماده‌سازی با دو نوع فایل چرخشی نیکل تیتانیوم”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 2, Feb. 2015, صص 119-26, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/893.