فیض بخشم., زارع جهرمیم., جهانبخشیم., طهماسبیش., M. Feizbakhsh, M. Zare Jahromi, M. R. Jahanbakhshi, و S. Tahmasebi. “میزان تغییرات حرارت اتاقک پالپ به دنبال حذف بقایای مواد چسباننده براکت‌های ارتودنسی با استفاده از توربین در شرایط خشک و مرطوب”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 2, Feb. 2015, صص 127-33, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/894.