مکی نژادس. ع., کاویانیر., رخشانو., خبیرف., S. A. Mackinejad, R. Kaviani, V. Rakhshan, و F. Khabir. “بررسی نقطه برش افتراقی ابعاد مزیودیستال و باکولینگوال دندان‌های دایمی در تشخیص و تعیین جنسیت افراد”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 2, Feb. 2015, صص 153-62, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/897.