بهفرنیاپ., خروشیم., فخاریا., فروغیم., P. Behfarnia, M. Khoroushi, E. Fakhari, و M. R. Foroughi. “مروری بر زیست‌مواد مورد استفاده در درمان ضایعات اطراف دندان و ایمپلنت”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 2, Feb. 2015, صص 180-94, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/900.