1.
فرشاد باجغلیFB, فلاح تفتیAF, شهرزاد سیروسSS. بررسی اثر مواد پر کننده‌ی حفره‌ی دسترسی پیچ اباتمنت و سمان و گیر روکش‌های متکی بر ایمپلنت‌های سمان شونده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3مارس2019 [ارجاع شده 28فوریه2020];:26-. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1383