1.
نادر کلباسی غرویNKG, نوشین افشار مقدمNAM, حسین دهقان دهنویHDD, اسماعیل دادگرED, علی رضوی روحانیARR. ارتباط بروز پروتئین E-cadherin با درجه ی آسیب شناختی سرطان سلول سنگفرشی دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14آگوست2019 [ارجاع شده 3آوریل2020];:273-82. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1432