1.
محمد خدائیMK, کامران امینیKA, پریناز مهدویانPM. بررسی اثر دو تقویت کننده نانوبیوسرامیکی متفاوت بر خواص آمالگام دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4مارس2019 [ارجاع شده 7جولای2020];:83-1. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1457