1.
فریماه سرداریFS, مهراد رفیعیMR, فرزین نیکوپور دیلمیFN. مقایسه‌ی اثر ضدعفونی‌کنندگی هیپوکلریت سدیم 0/5 درصد، Deconex و Surfosept بر قالب‌های آلژیناتی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3مارس2019 [ارجاع شده 23ژانویه2021];:66-4. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1493