1.
احمد متقیAM, سمیه بهرامیSB. بررسی وجود کیت اورژانس و توانایی استفاده از آن توسط دندان‌پزشکان عمومی اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13آگوست2019 [ارجاع شده 3آوریل2020];:227-36. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1527