1.
کامران امینیKA, محمد خدائیMK, پریناز مهدویانPM. مطالعه‌ی مقایسه‌ای ریزساختار و خواص مکانیکی چهار نوع آمالگام دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20می2019 [ارجاع شده 8آگوست2020];:182-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1548