1.
شاه ابوییم, حکمتیانا, ادیب رادم, بهادر قبادیا, Shah Abouei M, Hekmatian E E, Adibrad M, Bahador Ghobadi A. بررسی دقت تکنیک‌های رادیوگرافی بایت وینگ عمودی و پری آپیکال نیمساز در ارزیابی تحلیل استخوان در قدام فک پایین با استفاده از Grid sheet. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6فوریه2010 [ارجاع شده 21ژوئن2024];5(3):127-33. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/163