1.
پرویز دیهیمیPD, لاله ملکیLM, مهدی عکاف‌زادهMA. فراوانی ضایعات واکنشی غدد بزاقی در نمونه‌های ثبت شده در بیمارستان‌های آیت‌الله کاشانی و الزهرا و دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در یک دوره‌ی ده ساله (1386-1395). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30مارس2020 [ارجاع شده 30اکتبر2020];:153-61. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1664