1.
خليفه سلطانيفا, کامکارم, Khalife Soltani F sadat, Kamkar M. تأثير آموزش كنترل استرس بر سلامت رواني دندان پزشكان شهر اصفهان در سال 87. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6فوریه2010 [ارجاع شده 10آگوست2022];5(3):156-62. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/167