1.
اعظم حکمتAH, سید مصطفی موسوی‌نسبSMM, پروین میرزاکوچکیPM. بررسی آزمایشگاهی جذب آب، انحلال، انبساط و سختی ناشی از جذب آب در سمان‌های رزینی و گلاس آینومری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30مارس2020 [ارجاع شده 30اکتبر2020];:162-74. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1672