1.
نجاتی دانشف, پوشنگ باقریک, شاه طوسیم, طلاییم, صوابیا, Nejatidanesh F, Poushang Bagheri K, Shahtousi M, Talaei M, Savabi O. بررسی ضدعفونی ماده قالب‌گیری پلی‌ اتر با محلول پراکسید هیدروژن حاوی نقره. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2010 [ارجاع شده 10جولای2020];5(4):181-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/170