1.
مهدی محمدیMM, نینا رهشناسNR, مهدی پور نقدیMP, امیرحسین طغرلیانAHT, فرشته جهانیانFJ. بررسی تأثیر شنیدن موسیقی آرام‌بخش بر میزان ترشح کورتیزول بزاق در دانشجویان دندان‌پزشکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6سپتامبر2020 [ارجاع شده 26نوامبر2020];:278-83. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1713