1.
فردین اسفندنیاFE, آرش گلستانهAG, امیرمنصور شیرانیAMS, محمدحسین شفازندMHS. بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندانپزشکی شهر اصفهان درباره تدابیر دندانپزشکی قبل، حین و بعد از شیمی درمانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 10ژانویه2021 [ارجاع شده 3مارس2021];:353-64. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1721